X
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień
dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.
RSS

Często zadawane pytania

1. Kto może być uczestnikiem projektu?
Zgodnie z §5 Uczestnicy projektu:
1. "Wsparciem w ramach projektu zostaną objęte min. 120 os. powyżej 18 roku życia, zamieszkałe na terenie województwa śląskiego, z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które to osoby z własnej inicjatywy zainteresowane są uczestnictwem w szkoleniach i kursach poza godzinami pracy.
2. Ze względu na status uczestników przewidziany w projekcie, Projektodawca zakwalifikuje uczestników Projektu zgodnie z przyjętymi proporcjami:
 • min. 60% uczestników/czek Projektu stanowić będą osoby, które ukończyły 45 rok życia,
 • min. 60% uczestników/czek Projektu stanowić będą osoby z wykształceniem co najwyżej średnim".

2. Jakie dokumenty należy złożyć aby wziąć udział w rekrutacji?
Zgłoszenie (tj. poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy zawierający zaświadczenie o zatrudnieniu -do pobrania na stronie www.kwalifikacje.fddp.pl w zakładce Szkolenia) należy dostarczyć osobiście do Biura Projektu lub przesłać pocztą listem poleconym albo przesyłką kurierską na adres Biura Projektu:

Biuro Projektu "Kwalifikacje kluczem do rozwoju"
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 9, p.13a
44-102 Gliwice

3. Do kiedy można składać formularze zgłoszeniowe?
Rekrutacja jest prowadzona w sposób ciągły, aż do momentu wyczerpania się miejsc na szkolenie i/lub zrealizowania 20% zajęć przez ostatnią grupę szkoleniową.

4. Czy można przesłać formularz zgłoszeniowy drogą elektroniczną lub faxem?
Dokumenty powinny zostać złożone w Biurze Projektu lub przesłane listem poleconym na adres Biura Projektu. Nie można przesłać ich drogą elektroniczną lub faxem.

5. Jak długo trwa projekt i w jakim systemie prowadzone są zajęcia?
Przewiduje się, że dane szkolenie zawodowe trwać będzie ok. 7 miesięcy i obejmie 7 zjazdów (2 dni x 8 godzin) odbywających się w weekendy (sobota i niedziela).
Szkolenie z języka angielskiego realizowane będzie równolegle ze szkoleniem zawodowym i trwać będzie ok. 7 miesięcy, w czasie których odbędzie się 56 spotkań po 2 godziny lekcyjne (2 razy w tygodniu od poniedziałku do piątku) albo 28 spotkań po 4 godziny lekcyjne (1 raz w tygodniu) po godzinach pracy uczestników/czek.

6. Gdzie prowadzone są szkolenia?
Wszystkie zajęcia odbywają się w Gliwicach przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 9, sale szkoleniowe Deutsch'a (Biurowiec BIPROHUT-u, naprzeciw dworca PKP).

7. Na jakich poziomach przeprowadzane są zajęcia z języka angielskiego?
Stopień zaawansowania szkolenia językowego dopasowany jest do umiejętności uczestników, sprawdzany w trakcie doradztwa zawodowego poprzez przeprowadzenie testu.

8. Ile przewiduje się grup szkoleniowych w ramach wybranego szkolenia zawodowego?
W ramach każdego szkolenia zawodowego przewiduje się po 3 grupy szkoleniowe.

9. Jak liczne przewiduje się grupy?
Szkolenia zawodowe - grupy ok. 14 os.
Szkolenia językowe - grupy ok. 8 os.

10. Czy szkolenie z języka angielskiego jest obowiązkowe?
Szkolenie zawodowe jest wsparte szkoleniem językowym. Nie ma możliwości ich rozdzielenia.

11. Czy można wziąć udział w kilku szkoleniach zawodowych w ramach projektu "Kwalifikacje kluczem do rozwoju"?
Uczestnik może brać udział tylko w jednym szkoleniu zawodowym w ramach Projektu.

12. W jaki sposób przebiega rekrutacja uczestników?

Procedura rekrutacyjna Uczestników Projektu obejmuje następujące etapy:
 • Przekazanie do Biura Projektu osobiście lub pocztą poprawnie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego zawierającego zaświadczenie o zatrudnieniu.
 • Rejestracja i weryfikacja Dokumentów Zgłoszeniowych kandydatów przez Komisję Rekrutacyjną.
 • Podpisanie przez uczestników deklaracji uczestnictwa w Projekcie.
 • Rozmowa wstępnie zakwalifikowanych uczestników z doradcą zawodowym celem kwalifikacji na szkolenie oraz opracowanie Bilansu Kompetencyjnego.
 • Po rozmowach kwalifikacyjnych, Komisja Rekrutacyjna sporządzi listę podstawową i listę rezerwową kandydatów na uczestników na poszczególne szkolenie zawodowe i szkolenie z języka angielskiego, zachowując kolejność zgodną z kolejnością składania Dokumentów Zgłoszeniowych oraz listę kandydatów niezakwalifikowanych wraz z podaniem przyczyny.
 • Poinformowanie o zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniach nastąpi drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną.
 • Podpisanie przez kandydata na Uczestnika umowy szkoleniowej.

13. Co obejmuje zakres wsparcia uczestników?
Zakres wsparcia w ramach Projektu obejmuje udział każdego uczestnika w następujących etapach:
 • Etap 1: Przeprowadzenie 3-godzinnej rozmowy przez doradcę zawodowego z pracownikami/czkami spełniającymi kryteria dostępu do Projektu, mającej na celu kwalifikacje na szkolenie oraz opracowanie Bilansu Kompetencyjnego, oceniającego m.in. możliwości względem wyboru szkolenia oraz pozwalającego na skonstruowanie realnych planów edukacyjnych i zawodowych, wykraczających poza ramy czasowe Projektu, stanowiąc wieloletni plan edukacyjno-zawodowy dla uczestnika/czki. Diagnoza dokonywana podczas rozmów doradczych będzie oparta o narzędzia kompetencyjne (skala kompetencyjna) tj. test wiedzy, kwestionariusze itp.
 • Etap 2: szkoleniowy, obejmujący:
  • Udział uczestnika w wybranym 112-to godzinnym bezpłatnym szkoleniu zawodowym realizowanym w systemie weekendowym:
  • - Specjalista ds. marketingu i handlu
  • - Specjalista ds. księgowości, kadr i płac
  • - Specjalista ds. pozyskiwania funduszy europejskich i innych źródeł finansowania zewnętrznego
  • Celem wsparcia harmonijnego godzenia życia rodzinnego i zawodowego uczestników/czek, Projektodawca na tym etapie szkoleń weekendowych zapewnia opiekę nad osobami zależnymi w miejscu prowadzenia szkoleń
  • Uczestnik Projektu zobowiązany będzie do uczestnictwa w co najmniej 80% liczby godzin przewidzianych na dane szkolenie zawodowe.
 • Etap 3: Dodatkowo każdy uczestnik/czka będzie uczestniczył/a w 112-to godzinnym bezpłatnym szkoleniu z języka angielskiego, realizowanym po godzinach pracy. Uczestnik Projektu zobowiązany będzie do uczestnictwa w co najmniej 80% liczby godzin szkolenia językowego i przystąpienia do testu TOEIC.
Wydatek związany ze wsparciem w ramach Projektu wynosi zgodnie z Budżetem Projektu 7 070,48 zł/os. Uczestnik nie ponosi kosztów uczestnictwa w Projekcie, o którym mowa w § 4 ust. 4 pod warunkiem, że:
 • będzie uczestniczył w minimum 80% zajęć szkolenia zawodowego oraz minimum 80% zajęć szkolenia językowego,
 • wypełni w terminie wszystkie wymagane dokumenty, kwestionariusze, testy, sprawozdania i  ankiety oraz przystąpi do egzaminu końcowego ze szkolenia zawodowego oraz do testu TOEIC.

14. Czy można zrezygnować z udziału w Projekcie?
Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie w trakcie jego trwania możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia na formularzu dostarczonym przez Fundację. Uzasadnione przypadki mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i nie mogą być znane przez Uczestnika w momencie rozpoczęcia udziału w Projekcie.
Polityka prywatności
Powered by Actualizer & Heuristic